Pomoc psychologiczna on-line a tradycyjna psychoterapia

U podstaw pomocy psychologicznej on-line, podobnie jak i w przypadku tradycyjnej psychoterapii, leży idea szerzenia pomocy, i w tym względzie nie różni się ona od tradycyjnej formy terapii.

Relacja, która zostaje nawiązana za pośrednictwem Internetu, między klientem a specjalistą, podobnie jak w przypadku kontaktu bezpośredniego, ma na celu wytworzenie specyficznej więzi opartej na zaufaniu i szczerości. Na jej podstawie, a także w oparciu o informacje, którymi dzieli się klient: historia problemu, towarzyszące temu uczucia i myśli, psycholog, bądź terapeuta dokonuje analizy, a następnie pomaga zrozumieć istotę problemu i proponuje odpowiednie rozwiązania.

W budowaniu takiej relacji ważne jest wsparcie emocjonalne, i chociaż w porównaniu do tradycyjnej terapii, forma internetowej pomocy psychologicznej pozbawiona jest elementów komunikacji niewerbalnej (możliwości rejestrowania i analizowania pozawerbalnych zachowań klienta, wymiany emocji w bezpośredni sposób), to relacja oparta na takiej formie, wykazuje się wysokim poziomem skuteczności. Między innymi dlatego, że jej budowa dokonuje się na gruncie dialogu, który w równym stopniu co ludzkie ciało, może stać się nośnikiem autentycznych emocji.

Różnicą, która ujawnia się przy zestawieniu tych dwóch form pomocy, jest przede wszystkim różnica środowiska, w jakim rozwija się relacja. Tradycyjna forma terapii i bezpośredni kontakt ze specjalistą w gabinecie sprzyja pełnemu oglądowi psychofizycznemu klienta, a także intensyfikacji nawiązywanej przez nich relacji, natomiast forma pomocy internetowej gwarantuje anonimowość, która pozwala, niekiedy w większym stopniu, na swobodne i skuteczne wydobywanie na światło dziennie problemów natury wstydliwej czy intymnej, wprowadzając jednocześnie, niezbędne w procesie uzewnętrzniania się, poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

Trzeba jednak zaznaczyć, że chociaż skuteczna i komfortowa, internetowa forma pomocy psychologicznej nie sprawdza się przy poważnych zaburzeniach natury psychicznej lub fizycznej. Zaburzenia tego typu wymagają najczęściej interwencji bezpośredniej, jaką może dać jedynie tradycyjna forma terapii lub kontakt z lekarzem psychiatrii. Mając to na uwadze należy wyraźnie zaznaczyć, że w gestii specjalistów udzielających porad w formie internetowej, nie leży wystawianie recept na leki ani skierowań na specjalistyczne badania.

Internetową pomoc psychologiczną powinno się traktować jako sposób na szybki dostęp do profesjonalnej porady psychologicznej. Do zadań specjalistów należy: zapoznanie się z problemem, jego analiza oraz przedstawienie optymalnych rozwiązań, włącznie z wskazaniem, jeżeli zajdzie taka potrzeba, miejsca bezpośredniej pomocy.

Terapia online

Wybierz termin spotkania


Zobacz wszystkie